CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z Internetem.

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.

Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.
Używamy plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używamy ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga zrozumieć nam, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działanie. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne dane. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i niedostępności niektórych usług.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 25 maja 2018 roku w życie wchodzi (RODO) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające jednocześnie dyrektywę 95/46/WE z 1995r.

Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów

„Sierant Gabinety”, jako Administrator odpowiedzialnie podchodzi do problematyki ochrony danych osobowych swoich klientów.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi może skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:

imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo:
nazwę firmy
numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Klienta uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane będą w następujących celach:

Zawarcia i wykonania umowy handlowej, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania w/w umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (zgodnie z art.6 RODO)

Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich jak – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w formie i terminie przewidzianym prawem,
W tej sytuacji Administrator z danych będzie korzystał:
przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (art. 6 ust.1c RODO),
przez czas, który regulują inne przepisy zgodnie z którymi należy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),
przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań

Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie zgody Klienta do czasu jej cofnięcia

Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Klient korzysta czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy

4. PRAWA KLIENTA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Klientowi przysługują następujące prawa:

Prawo do sprostowania – Klient ma prawo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, lub przetwarzaniu danych.

Prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient ma prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator może jedynie dane przechowywać.

Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość przeniesienia przez administratora danych bezpośrednio do innego Administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Prawo do skargi – Jeżeli wykorzystane przez Administratora dane osobowe Klienta nie są związane z realizacją umowy handlowej, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sierant Gabinety
Kontakt: biuro@recepcja@sierant-gabinety.pl

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.